Hotline: 0906 39 09 38

Tư vấn quản trị các chỉ số tài chính

Sau một chu kỳ hoạt động kinh doanh ( tháng/ quý/ năm) Ban giám đốc/ Ban Điều hành sẽ nhận các báo cáo tài chính từ bộ phận kế toán. Các số liệu trên các báo cáo tài chính thể hiện toàn bộ bức tranh cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong chu kỳ vừa qua.

Ban giám đốc/ Ban điều hành dựa trên các chỉ số tài chính lịch sử để phân tích các điểm mạnh/yếu, điểm cần phát huy và khắc phục trong thời gian tới để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn… đồng thời hỗ trợ cho việc lập kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch tài chính cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

 

Tư vấn quản lý các chỉ số tài chính

 

Các chỉ số tài chính quan trọng:

 1/ Chỉ số thanh toán

 

iconChỉ số thanh toán hiện hành

 

iconChỉ số thanh toán nhanh

 

iconChỉ số tiền mặt

 

iconChỉ số dòng tiền từ hoạt động

 

iconChỉ số vòng quay các khoản phải thu

 

iconChỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

 

iconChỉ số vòng quay hàng tồn kho

 

iconChỉ số số ngày bình quân vòng quay hành tồn kho

 

iconChỉ số vòng quay khoản phải trả

 

iconChỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải trả

 

2/ Chỉ số hoạt động

             

*Lợi nhuận báng hàng

- Biên lợi nhuận gộp - Gross Margin

- Biên lợi nhuận thuần- Profit Margin

- Biên lợi nhuận hoạt động - Operating Profit Margin

- Biên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao - EBITDA

- Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế - EBIT

          

*Lợi nhuận đầu tư

- Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

- Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

- Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần(ROE)

          

*Hiệu quả hoạt động

- Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC –Return on Total Capital)

- Vòng quay tổng tài sản

- Vòng quay tài sản cố định

- Vòng quay vốn cổ phần

 

ADAC hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc phân tích các chỉ số tài chính, đồng thời so sánh chỉ số tài chính của quý doanh nghiệp với các doanh nghiệp quy mô tương đương hoạt động cùng lĩnh vực, ngành nghề hoặc so sánh với chỉ số bình quân của ngành, để đưa ra các cảnh báo về các chỉ số có dấu hiệu bất thường giúp cho chủ doanh nghiệp kịp thời đưa ra các giải pháp và các quyết định đúng đắn.

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38