Hotline: 0906 39 09 38

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục để chấm dứt quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

 

tu van giai the doanh nghiep

 

* Những trường hợp giải thể:

1/ Giải thể tự nguyện :Theo nghị quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

2/ Giải thể bắt buộc:

- Khi không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không kết nạp bổ sung thêm hoặc không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp thì bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc theo quyết định của Toà án.

 

* Điều kiện được giải thể doanh nghiệp:

 Doanh nghiệp được phép giải thể khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 - Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác, nhà cung cấp…

- Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

 

Quy trình thực hiện

B1

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

B2

Thanh lý tài sản của Doanh nghiệp và thanh toán các khoản nợ

B3

Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

B4

Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

B5

Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

B6

Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu, nhưng giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng để kết thúc vòng đời tồn tại của một doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp phức tạp hơn rất nhiều so với thủ tục thành lập, vì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp đã phát sinh ra các quyền và nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước cũng như các cá nhân ( người lao động), các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp… Vì vậy, trước khi giải thể chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ với các bên.

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38