Hotline: 0906 39 09 38

Quyết định 2279/QĐ-BTTTT năm 2020 về công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày đăng: 28/12/2020

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ                                                                                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRUYỀN THÔNG   
                                                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ---------------                                                                                                                                                                                                                                -------

Số: 2279/QĐ-BTTTT                                                                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020


 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ MẪU THẺ NHÀ BÁO KỲ HẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo;

Căn cứ Quyết định số 921a/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, với các nội dung chính sau:

I. KÍCH THƯỚC, CHẤT LIỆU VÀ HÌNH THỨC

1. Kích thước: Chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày 0.76 mm, theo chuẩn ISO CR80.

2. Chất liệu: Bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt, in lớp chống bay màu, chống xước.

3. Hình thức: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

3.1. Mặt trước của thẻ nhà báo:

a) Tiếp giáp với lề trái của thẻ nhà báo:

- Giữa là để in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 20mm x 30mm.

- Phía dưới ảnh là các dòng chữ: Số thẻ (có 6 chữ số bắt đầu từ số 000001); ngày cấp; có giá trị đến.

- Góc dưới cùng là 02 vạch chéo màu đỏ.

b) Giữa thẻ:

- Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO”.

- Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên; bút danh; năm sinh; cơ quan.

- Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo:

- Phía trên là vị trí mã QR code nhận diện hồ sơ nhà báo.

- Trong thẻ có Chíp mã hóa điện tử để chống làm giả.

3.2. Mặt sau của thẻ nhà báo:

a) Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.

b) Giữa là hình quốc huy.

c) Góc bên trái phía dưới là 02 vạch chéo màu đỏ nhạt; phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO”.

II. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TRÊN THẺ NHÀ BÁO

1. Số thẻ nhà báo 2021-2025 ghi theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Họ tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

3. Năm sinh: Ghi năm sinh theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

4. Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

5. Có giá trị đến: 31/12/2025.

(Mẫu thẻ kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 -2025 đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Bộ TT&TT;
- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí;
- Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT (để đăng tải công bố);
- Lưu: VT, CBC, PQĐ (300).

MẪU THẺ NHÀ BÁO KỲ HẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số: 2279/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Bài viết liên quan

Công điện 1838/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện

Mọi người dân Việt Nam thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021./.
Xem chi tiết

Điểm mới Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn
Xem chi tiết

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn
Xem chi tiết

Văn bản về Thuế TNDN

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn
Xem chi tiết

Luật thuế GTGT

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn
Xem chi tiết

Cập nhật quy định về lệ phí môn bài 2020

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 22/2/2020, một số trường hợp được miễn
Xem chi tiết
Zalo
Hotline: 0906 39 09 38